Cải tạo các điểm đổ, nhận liệu của hệ thống băng tải cao su.